Body dysmorphic disorder (BDD)

Hvad er BDD?

Body dysmorphic disorder (BDD), også kendt som dysmorfofobi, er kendetegnet ved vedvarende og omfattende bekymringer om eget udseende samt en forvrænget opfattelse af, hvordan man ser ud. Bekymringerne er afgrænset til bestemte defekter ved udseendet. Defekterne er indbildte eller stærkt overdrevne og virker derfor ikke påfaldende for andre.

Defekterne omhandler ofte fejl i personens ansigt. Det kan vise sig i form af bekymringer om akne, ar, bleghed, dele af næsen, hagepartiet mv. Det ses ligeledes ofte, at bekymringerne centrerer sig om defekter relateret til personens hår. Det kan dreje sig om en overoptagethed af hårets tykkelse eller placeringen af hårgrænsen. Det er vigtigt at sige, at alle kropsområder dog kan tolkes som et problem.

Symptomer på BDD

For at der kan være tale om BDD, skal personens bekymringer om eget udseende være så udtalte og vedvarende, at det påvirker vedkommendes funktionsniveau markant. Folk med BDD beskriver ofte dem selv som uattraktive eller ligefrem frastødende, afskyelige og ækle. I virkeligheden fremstår personernes udseende dog som ganske normalt for omgivelserne.

Ritualiseret adfærd

Stort set alle, der kæmper med BDD, har tvangshandlinger relateret til deres bekymringer om udseendet. Tvangshandlingerne centrerer sig om at undersøge, forbedre eller tildække den oplevede defekt. Eksempler herpå kan være at studere sig selv grundigt i spejlet eller at søge bekræftelse hos andre. Handlingerne har karakter af tvangshandlinger, da de opleves som svære at modstå og kontrollere. Handlingerne kan også tage karakter af sikkerhedsadfærd, når de benyttes for at forhindre  bestemte konsekvenser. Det kan f.eks. dreje sig om at skjule defekten med makeup eller gemme sig bag en stor hat eller andet tøj i offentligheden.

Hudpilleri (dermatillomani)

Der er særligt én type ritualiseret adfærd blandt personer med BDD, der kræver lidt opmærksomhed. Det drejer sig om det at pille i huden – også kaldet dermatillomani. Det anslås, at op imod en tredjedel af alle BDD-klienter har denne adfærd. Adfærden er vigtig at fremhæve, da den (modsat øvrig tvangsadfærd forbundet med BDD) betyder, at personens udseende ofte ikke fremstår helt ”normalt” for omgivelserne. Hudpilleriet medfører nemlig ofte, at personen får ar, betændte sår mv. Hudpilleriet hos BDD-klienter er oftest et forsøg på at forbedre hudens fremtoning.

Undgåelsesadfærd

De fleste med BDD undgår bestemte sociale situationer (se evt. undgåelsesadfærd) – ofte fordi de skammer sig over deres udseende og frygter andres reaktioner. De føler sig overbeviste om, at andre finder dem uattraktive og frygter, at de vil tale grimt om deres udseende.

Hvor mange lider af BDD?

Det tyder på, at mindst 1-2% af befolkningen lider af BDD. Der er dog mange, der ikke opsøger hjælp, hvorfor tallet i realiteten kan være langt højere. BDD lader til at være lige udbredt blandt mænd og kvinder.

Årsager til BDD

Årsagerne til BDD er endnu ikke fastlagt. Der er dog meget, der tyder på, at udviklingen af BDD skyldes et samspil mellem miljømæssige og genetiske faktorer. Forskning peger på, at et bestemt gen (GABAA-γ2) kan være involveret i udviklingen af lidelsen.

Der er blevet fremhævet forskellige risikofaktorer i forhold til udviklingen af BDD. Det drejer sig om risikofaktorer såsom omsorgssvigt i barndommen, mobning, seksuelle eller fysiske overgreb mv. Der er ligeledes undersøgelser, der peger på, at folk med BDD har en tendens til at fokusere på detaljer fremfor helheden samt at fejlfortolke sociale situationer (via såkaldte kognitive bias).

Påvirkning af livskvaliteten

Personer, der lider af BDD, oplever ofte en markant forringelse af deres livskvalitet. Bekymringerne om udseendet er så påtrængende, uønskede og tidskrævende, at mange ender med at isolere sig selv derhjemme. Som konsekvens heraf kan det være rigtig svært at passe et arbejde eller opretholde kontakten til familie og venner. Det er derfor vigtigt at opsøge hjælp, hvis man lider af BDD.

Behandling af BDD

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af BDD. Behandlingen har både fokus på de konkrete bekymringer, der er forbundet med lidelsen, samt den forbundne adfærd.

Der er mange med BDD, der skammer sig over lidelsen. Det er derfor vigtigt at få grundigt indsigt i sygdommen i starten af behandlingsforløbet.

Tankedelen

I terapien arbejdes der med klientens uhensigtsmæssige tanker om udseendet. De konkrete tanker undersøges nøje, og klienten lærer strategier til at sætte tankerne i perspektiv. Mange klienter med BDD har f.eks. en tendens til at tænke i alt-eller-intet-termer (sort/hvid tænkning): ”Enten fremstår jeg som en fotomodel, eller også fremstår jeg som et monster”. Der er også mange med BDD, der har en tilbøjelighed til at benytte sig af følelsesmæssige ræsonnementer. Det betyder, at man føler sig overbevist om, at ens tanker er rigtige, blot fordi de føles sande. Det vil altså sige, at man føler sig overbevist om, at omgivelserne finder én afskyelig, blot fordi man føler sig afskyelig. Du kan læse meget mere om andre systematiske fejl i tænkningen her.

I samarbejde med terapeuten lærer klienten at sætte spørgsmålstegn ved sine uhensigtsmæssige tankestrategier. Klienten bliver klædt på til at tage mere hjælpsomme tankegange i brug.

Adfærdsdelen

I behandlingsforløbet arbejdes der ligeledes med de situationer, klienten frygter og måske ligefrem undgår. Ved at eksponere sig selv for de frygtede situationer lærer klienten, at ubehaget forbundet med situationerne aftager over tid.

I adfærdsdelen af terapien rettes der også et fokus på klientens tvangsprægede handlinger. Relevante interventioner er i den forbindelse eksponering og responshindring. Igen er formålet, at klienten erfarer, at ubehaget daler, selvom han/hun ikke udfører den handling, han/hun har trang til. Efter gentagen øvelse vil klienten opleve, at det bliver nemmere og nemmere at udelade tvangsadfærden.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere din BDD, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.