ADHD hos voksne

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver udfordringer i forbindelse med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Det skyldes, at ADHD påvirker hjernens evne til at regulere disse områder.

I lang tid blev ADHD betragtet som en lidelse, der kun optrådte blandt børn. I dag er man klar over, at en del børn med ADHD også udfordres af ADHD-symptomerne i ungdoms- og voksenårene.

Forskellige former for ADHD

Nogle mennesker med ADHD oplever udfordringer i forbindelse med såvel opmærksomheden, hyperaktiviteten samt impulsiviteten. Andre oplever primært forstyrrelser i forbindelse med hyperaktiviteten og impulsiviteten. Endelig er der nogle, der hovedsageligt oplever udfordringer i forbindelse med opmærksomheden. Hører man til denne sidste gruppe, taler man om ADD.

Symptomer på ADHD

Trods mange fællestræk kan der være stor variation i ADHD-symptomerne blandt børn og voksne. Eksempelvis kan den kropslige uro, der ses hos mange børn med ADHD, komme til udtryk som en indre uro og rastløshed hos mange voksne.

For at opfylde kriterierne for ADHD som voksen skal mindst 5 ud af følgende 9 opmærksomhedsvanskeligheder være til stede:

 • Er i ringe grad opmærksom på detaljer og kan let lave sjuskefejl
 • Har problemer med at opretholde koncentration, både ved udførelsen af arbejdsopgaver og under fritidsaktiviteter
 • Reagerer ofte ikke på direkte tale
 • Opfatter ikke instruktioner og formår ofte ikke at fuldføre påbegyndte opgaver
 • Har vanskeligheder med at organisere aktiviteter
 • Holder ikke af opgaver, som kræver mental udholdenhed (rutineprægede opgaver)
 • Har tendens til at tabe genstande, som er nødvendige for arbejdsopgaver eller fritidsaktiviteter
 • Lader sig let aflede af udefrakommende stimuli
 • Er oftest glemsom i det daglige

Hvis ikke minimum 5 ud af ovenstående 9 opmærksomhedsvanskeligheder er opfyldt, skal der minimum være 5 ud af følgende 9 hyperaktivitets/impulsivitetssymptomer til stede, hvis diagnosen ADHD skal stilles:

 • Udviser kropslig uro
 • Har svært ved at blive på sin plads under møder eller i andre sammenhænge, hvor dette forventes
 • Oplever en konstant følelse af rastløshed eller indre uro
 • Har vanskeligheder med at optræde stille og roligt under spil eller andre fritidsaktiviteter
 • Virker ofte lidt hyper
 • Har en tendens til at tale meget
 • Begynder ofte at svare, før et spørgsmål er stillet færdigt
 • Har tendens til at afbryde andre eller bryde ind i andres aktiviteter
 • Har svært ved at vente på, at det bliver hans/hendes tur

Forekomst af ADHD?

Udenlandske undersøgelser peger på, at ca. 1-2 % af den voksne befolkning opfylder kriterierne for ADHD. Tilstanden er mest udbredt blandt mænd.

Årsager til ADHD

Genetiske forhold kan spille en rolle i forhold til udviklingen af ADHD. Således viser undersøgelser en stor overhyppighed af familiemedlemmer med ADHD hos børn med ADHD. Desuden peger forskellige undersøgelser af tvillinger og adoptivbørn på, at ca. 80% af årsagerne til ADHD kan tilskrives genetiske, dvs. arvelige, forhold.

De genetiske forhold kan dog ikke stå alene. Miljømæssige faktorer kan også bidrage til udviklingen ad ADHD. Påvirkning af fosteret under graviditeten med rygning eller alkohol øger eksempelvis risikoen for at få et barn med ADHD. Samtidig kan et konfliktfyldt familieliv medvirke til, at et barns ADHD-symptomer forstærkes.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Mange mennesker med ADHD profiterer af medicinsk behandling. De seneste år har der desuden været en stigende interesse for at supplere den medicinske behandling med terapi. Her har kognitiv adfærdsterapi vist gode resultater.

Det varierer fra klient til klient, hvad der er behov for i terapien. Først og fremmest kan klienten få grundig rådgivning i ADHD´ens symptomer. Terapeuten og klienten kan i fællesskab undersøge, hvilke vanskeligheder ADHDén giver klienten i dagligdagen. Alt efter vanskelighedernes karakter iværksættes relevante strategier. Nogle klienter har måske behov for hjælp til at få skabt struktur og overskuelighed i hverdagen. Andre har måske behov for at lære at anvende problemløsning, hvis de eksempelvis har svært ved at løse forskellige hverdagsproblemer eller få færdiggjort en opgave. For andre kan sociale støtteforanstaltninger være relevante.

Gennem kognitiv adfærdsterapi kan klienten desuden få indblik i, hvordan deres tanker påvirker deres adfærd. Klienten kan blive klædt på til at korrigere de tanke- og adfærdsmønstre, der påvirker deres livskvalitet negativt.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere dine ADHD-symptomer, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.