Adfærdsforstyrrelser hos børn

Nogle børn udviser over en længere periode tegn på antisocial, aggressiv og udfordrende adfærd. I så fald kan det være relevant at få undersøgt, om adfærdsmønsteret er udtryk for en adfærdsforstyrrelse.

Symptomer på adfærdsforstyrrelser

Adfærdsforstyrrelser hos børn er karakteriseret ved et gentagende og vedvarende mønster af antisocial, aggressiv og udfordrende adfærd. Adfærden indebærer et tydeligt brud på sociale forventninger og normer for barnets alder. Symptomerne skal have stået på i mindst 6 måneder, før der kan være tale om en adfærdsforstyrrelse. Eksempler på symptomer er:

  • Raserianfald
  • Løgne
  • Tendens til at drille/mobbe
  • Vold mod dyr eller mennesker
  • Tyveri eller hærværk
  • Ildspåsættelse
  • Tendens til at ødelægge ting med vilje
  • Løbe væk hjemmefra
  • Lydighedsnægtelse

Ovenfor nævnte symptomer er eksempler på, hvordan adfærdsforstyrrelser af forskellig sværhedsgrad kan komme til udtryk. Når et barn diagnosticeres med en adfærdsforstyrrelse, betyder det som regel, at adfærdsforstyrrelsen berører mange af de kontekster, barnet indgår i. Hvis forstyrrelsen udelukkende kommer til udtryk i hjemmet eller blandt børn og voksne, som barnet kender rigtig godt, kan der være tale om en oppositionel adfærdsforstyrrelse.

Oppositionel adfærdsforstyrrelse

En oppositionel adfærdsforstyrrelse ligner den egentlige adfærdsforstyrrelse, der blevet beskrevet i forrige afsnit. Men ved den oppositionelle adfærdsforstyrrelse kommer den antisociale og udfordrende adfærd hovedsageligt til udtryk i barnets hjem.

En oppositionel adfærdsforstyrrelse er desuden kendetegnet ved udtalt lydighedsnægtelse og et gentagende mønster af fjendtlig og provokerende adfærd, som tydeligt adskiller sig fra, hvad man almindeligvis kan forvente af et barn i samme aldersgruppe. Modsat en egentlig adfærdsforstyrrelse indebærer den oppositionelle adfærdsforstyrrelse dog ikke kriminelle handlinger eller mere ekstreme former for antisocial og aggressiv adfærd.

Den oppositionelle adfærdsforstyrrelse optræder oftest blandt børn under 10 år. Derfor er der nogle, der betragter den oppositionelle adfærdsforstyrrelse som en forløber til en egentlig adfærdsforstyrrelse. Der er dog uenighed herom, og andre hævder, at den oppositionelle adfærdsforstyrrelse bør betragtes som en selvstændig diagnose kvalitativ forskellig fra en egentlig adfærdsforstyrrelse.

Forekomst af adfærdsforstyrrelser

Undersøgelser peger på, at omkring 4% af alle børn opfylder kriterierne for en adfærdsforstyrrelse. Lidelsen er mere udbredt blandt drenge end piger.

Årsager til adfærdsforstyrrelser

Forskning peger på, at miljømæssige faktorer spiller en afgørende rolle for udviklingen og opretholdelsen af både adfærdsforstyrrelser samt oppositionelle adfærdsforstyrrelser.

Som eksempel på miljømæssige faktorer af betydning kan nævnes dysfunktionelle familieforhold. Forhold såsom forældrenes psykiske helbred, alkoholmisbrug, overgreb, kriminalitet samt en streng og afstraffende opdragelse udgør alle risikofaktorer i forhold til udviklingen og opretholdelsen af en adfærdsforstyrrelse. Hvis barnets sociale omgangskreds består af afvigende børn/unge, udgør dette ligeledes en risikofaktor. Det samme gælder for det øvrige lokale miljø omkring barnet; vokser barnet op i et nabolag præget af vold og kriminalitet, er barnet i øget risiko for at udvikle en adfærdsforstyrrelse.

De miljømæssige faktorer kan dog ikke stå alene, og det er vigtigt at understrege, at der er blevet fremlagt en lang række forskellige årsagsforklaringer gennem tiden. Nogle af disse fremhæver genetiske faktorer såsom svært temperament, ophidselsesniveau og hormonelle faktorer som væsentlige risikofaktorer. Andre peger på psykologiske faktorer såsom defekt affektregulering samt såkaldte kognitive bias i forklaringen af, hvorfor nogle børn udvikler en adfærdsforstyrrelse. I dette tilfælde dækker kognitive bias over, at barnet tillægger sine omgivelser fjendtlige og negative intentioner i situationer, der fremstår tvetydige.

Samlet set kan man altså sige, at årsagerne til udviklingen og opretholdelsen af en adfærdsforstyrrelse er komplekse og bør tage højde for både genetiske og miljømæssige faktorer.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår man som familie bør søge hjælp. Man kan måske tænke, at barnets adfærd er en del af almindelig oprørstrang, og at det nok går over med tiden. Symptomerne på en adfærdsforstyrrelse er imidlertid mere udtalte og ekstreme end almindelig oprørstrang. Symptomerne er vedvarende og påvirker barnets evne til at trives i dagligdagen og deltage hensigtsmæssigt i alderssvarende aktiviteter. Hvis dette gør sig gældende for ens barn, bør man søge hjælp.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Et behandlingsforløb sigter mod at fremme en positiv normaludvikling hos barnet. En ubehandlet adfærdsforstyrrelse kan føre til udviklingen af en dyssocial personlighedsudvikling. Derfor er det vigtigt at få hjælp til at forhindre, at barnets videre udvikling bevæger sig i en uhensigtsmæssig retning.

Et behandlingsforløb består af forskellige dele og har fokus på de kontekster, hvor barnets adfærdsforstyrrelse kommer til udtryk. Behandlingen planlægges derfor altid ud fra det enkelte barn. Da barnets adfærd formes i samspil med dets omgivelser, udgør forældretræning imidlertid altid en væsentlig del af behandlingen.

Forældretræning

Ved forældretræning rettes interventionen mod forældrene, der bliver trænet i, hvordan de kan håndtere og forandre barnets uhensigtsmæssige adfærd. Forældrene lærer at se barnets adfærd som noget, der trigges af bestemte stimuli i omgivelserne og forstærkes af bestemte konsekvenser. Fremfor at betragte adfærdsforstyrrelsen som et iboende problem i barnet, lærer forældrene at forstå barnets adfærd som tillært og dermed foranderlig.

Som en del af forældretræningen gives hjemmeøvelser, så det sikres, at forældrene får arbejdet med de nye tillærte færdigheder i praksis. Forældrene vil eksempelvis blive klædt på til at arbejde med positiv forstærkning i relationen til deres barn. Positiv forstærkning omfatter bl.a. opmærksomhed, ros og anerkendelse og udgør en væsentlig faktor i udviklingen af mere hensigtsmæssig adfærd hos barnet.

Du kan læse meget mere om forældretræning her.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du/I mere viden om eller hjælp til at håndtere dit/jeres barns adfærdsproblemer, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.